Wirtualny MOK

Zimowa bitwa na zadania

ZIMOWA BITWA NA ZADANIA

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa cele, warunki, zasady oraz czas trwania konkursu ZIMOWA BITWA NA ZADANIA.
 2. Konkurs polega na wykonywaniu zadań, które opublikujemy na stronie www.wirtualnymok.pl w dniach 10 – 17 stycznia 2021 roku.
 3. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.
 4. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań artystycznych, organizacja czasu wolnego.
 5. Konkurs odbędzie się na stronie
 6. Uczestnikiem konkursu, może być osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę na udział swojego opiekuna prawnego.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu, zamieszczonego pod adresem www.wirtualnymok.pl/zimowabitwa.
 9. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Każdy uczestnik musi podać w formularzu zgłoszenia swoje imię lub pseudonim oraz adres meilowy.
 11. Organizator opublikuje listę imion/pseudonimów zwycięzców na stronie www.wirtualnymok.pl
 12. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

§ 2. NAGRODY

 1. W konkursie są przewidziane nagrody.
 2. Nagrody maja charakter rzeczowy.
 3. Wykonanie zadania ocenia Komisja złożona z pracowników MOK, powołana przez Dyrektora MOK.
 4. Uczestnicy za wykonanie każdego zadania otrzymują od 1 do 10 punktów. Osoba, która wykona zadanie, jako pierwsza otrzymuje dodatkowe 3 punkty.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje suma punktów.
 6. Nagrody są przyznawane za wykonanie każdego zadania.
 7.  Osoba, która uzyska największą liczbę punktów z wykonania wszystkich konkursowych zadań, otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ.
 8. Fundatorem nagród jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.
 9. Laureaci konkursu są zobowiązani do dostarczenia oświadczenia, w którym opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku osoby niepełnoletniej przy odbiorze nagrody.
 10. Pełna lista laureatów konkursu zostanie opublikowana po jego zakończeniu i odbiorze nagród.
 11. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku osoby niepełnoletniej na stronie Organizatora zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05- 270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email:mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie Organizatora www.mokmarki.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest pod adresami www.wirtualnymok.pl oraz www.mokmarki.pl
 2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.wirtualnymok.pl
 4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.